20 Kasım 2020 Cuma

Delphi - Sayı Tahmin Oyunu

 Merhaba, bugün sizlerle Delphi diliyle yazılmış bir sayı tahmin oyununu paylaşıyorum. Delphi pascal dilinin nesne tabanlı programlama diline dönüşmüş hali denebilir. Günümüzde en büyük rakibi olarak görülen c# dili kadar popüler olmasa da Sykpe, Navicat, Xampp gibi popüler uygulamalar  Delphi dile ile yazılmıştır. C# ile kıyaslandığında öne çıkan en büyük özelliği derleme hızının çok yüksek olmasıdır.  Delphi ile ilgili Türkçe kaynağın diğer dillere kıyasla düşük olduğu aşikar. Bu nedenle bu yazının ilgilenen kişilere faydalı olacağını düşünmekteyim. 

Uygulama Yapısı


Uygulamanın arka planında belirlenen sayılar arasından rastgele bir sayı tutuluyor. Kullanıcının hedefi verilen haklar içerisinde bu sayıyı tahmin etmek. Yapılan tahminlerden sonra kullanıcıya sayının tahmin edilen sayıdan küçük veya büyük olduğunu bildiren mesaj kutuları ekrana geliyor. Sizler çeşitli modifikasyonlarla bu yapıyı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 

Sayı Tahmin Oyunu Delphi
Örnek Tasarım

Sayı tahmin oyunu Delphi
Yapılan Tahmin Sonrası Bilgilendirme

Kodlar


  
unit Sayitahmin;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Math, Vcl.Menus;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;
 tut: Integer;
 hak:Integer;implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 tut := Random(1024)+1;
 hak:=10;
 Label1.Caption:='Kalan Hak: '+IntToStr(hak);
 ShowMessage('1 ile 1024 arasında sayı giriniz.');
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
var
tahmin: Integer;
begin
 tahmin:=StrToInt(Edit1.Text);
 if tahmin=tut then
 begin
 ShowMessage('Tebrikler ' + IntToStr(hak)+'. hakkınız varken bildiniz.');
 Label1.Caption:='Kalan hak: 10';
 end

  else if tahmintut then begin
 Dec(hak);
 ShowMessage ('Küçük Sayı Giriniz');
 Label1.Caption:='Kalan Hak: '+IntToStr(hak);
 end;

  if hak=0 then
  begin
   ShowMessage('Tüm Haklarınız Bitti, Kaybettiniz. 
   Doğru sayi: '+ IntToStr(tut)) ;
  end;

  if hak=1 then
  begin
   ShowMessage('Son Hakkın İyi Tahmin et!');
  end;

  edit1.Text:='';
  edit1.SetFocus;
end;

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption:='Kalan Hak: ' + IntToStr(hak);
end;

end.
  

5 yorum

Yazıyla ilgili soru ve önerilerini bekliyorum
EmoticonEmoticon